Gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”)

1. Beschrijving dienst

samen.eu is een onlinesamenwerkingsplatform (“dienst”) dat ten doel heeft burgers en organisaties te stimuleren actief te zijn binnen onze democratie.

Het platform is eigendom van de Europese Unie, vertegenwoordigd door het Europees Parlement, en is ontwikkeld om burgers en organisaties in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het creëren van een betere toekomst in de EU. Het platform biedt burgers en organisaties de gelegenheid om contacten te leggen binnen de onlinecommunity samen.eu, en anderen kennis te laten nemen of zelf kennis te nemen van acties en activiteiten en ervaringen uit te wisselen via multimedia-inhoud, zoals audioclips, video’s, beelden en teksten (“inhoud”). Gebruikers kunnen daarnaast verhalen en persoonlijke getuigenissen uitwisselen, acties en evenementen registreren, evenementen voorstellen en organiseren voor de rest van de gemeenschap, en promotiemateriaal leveren ter ondersteuning van de communicatieactiviteiten van het Parlement.

2. Wie kan gebruikmaken van de dienst?

Elke persoon die 13 jaar of ouder is kan van de dienst gebruikmaken, ongeacht of hij of zij binnen of buiten de EU verblijft. Minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) moeten voor het gebruik van de dienst toestemming hebben van hun ouder of voogd. Ouders en voogden van minderjarigen zijn gebonden aan deze voorwaarden en zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst door hun kind.

Personen die namens een organisatie gebruikmaken van de dienst, dienen te bevestigen dat zij de wettelijke bevoegdheid hebben om namens die organisatie op te treden, en dat die organisatie deze voorwaarden aanvaardt. Organisaties dienen het Parlement in kennis te stellen van wijzigingen in de organisatie en dienen het Parlement te informeren als hun vertegenwoordiger de organisatie verlaat.

3. Categorieën gebruikers en functionaliteiten van de dienst

Het platform samen.eu kent verschillende categorieën gebruikers (samen “gebruikers” genoemd). De verschillende categorieën gebruikers kunnen gebruikmaken van verschillende functionaliteiten.

3.1. Niet-geregistreerde gebruikers

“Niet-geregistreerde gebruikers” zijn gebruikers die geen login-account hebben aangemaakt op samen.eu. Zij hebben toegang tot en kunnen zoeken in informatie, evenementen, het download centre, opleidingsmateriaal en getuigenissen op het platform samen.eu. Ze kunnen evenementen op hun agenda zetten en ze via de sociale media delen. In het download centre kunnen niet-geregistreerde gebruikers visuele inhoud m.b.t. de campagnes van het Parlement downloaden en personaliseren. Zij kunnen ook campagnemateriaal van andere gebruikers downloaden.

3.2. Geregistreerde gebruikers

“Geregistreerde gebruikers” zijn gebruikers die een login-account hebben aangemaakt op samen.eu. Zij kunnen gebruikmaken van dezelfde functionaliteiten als niet-geregistreerde gebruikers. Daarnaast kunnen zij informatie op hun persoonlijke pagina bewerken, zich inschrijven voor evenementen, deelnemen aan opleidingen en berichten ontvangen.

3.3. Gebruikers die bijdragen leveren

“Gebruikers die bijdragen leveren” zijn geregistreerde gebruikers die inhoud kunnen leveren die op samen.eu gepubliceerd wordt in de vorm van getuigenissen en/of aankondigingen van evenementen. Zij kunnen gebruikmaken van dezelfde functionaliteiten als geregistreerde gebruikers. Daarnaast kunnen zij campagnemateriaal uploaden dat door andere gebruikers kan worden gedownload. Deze inhoud moet voorafgaand aan publicatie op samen.eu door het Parlement worden gevalideerd.

3.4. Geregistreerde organisaties

“Geregistreerde organisaties” zijn organisaties die op het platform samen.eu een door een vertegenwoordiger van de organisatie aangemaakt login-account hebben. Geregistreerde organisaties ontvangen mededelingen van het Parlement (nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminars, enquêtes enz.). Zonder login-account is het niet mogelijk voor organisaties om “organisaties die bijdragen leveren” te worden.

3.5. Organisaties die bijdragen leveren

“Organisaties die bijdragen leveren” zijn geregistreerde organisaties waarvan vertegenwoordigers inhoud kunnen leveren die op samen.eu gepubliceerd wordt. Vertegenwoordigers van organisaties die bijdragen leveren, kunnen gebruikmaken van dezelfde functionaliteiten als gebruikers die bijdragen leveren. Daarnaast kunnen zij een openbaar profiel voorstellen, bestaande uit een korte tekst met de naam en het logo van de organisatie. Hieraan kunnen zij links naar hun website en socialemedia-accounts toevoegen. Zij kunnen ook campagne-informatie aan hun openbare profiel toevoegen. Deze inhoud moet voorafgaand aan publicatie op samen.eu door het Parlement worden gevalideerd.

Organisaties die bijdragen leveren, kunnen ook deelnemen aan het forum dat specifiek voor hen bestemd is.

4. Toepasselijke voorwaarden

Gebruikers stemmen ermee in dat zij, als zij ervoor kiezen toegang te verkrijgen tot of op een andere manier gebruik te maken van de dienst, gebonden zijn aan deze voorwaarden en aan de volgende beleidsinstrumenten en mededelingen:

 1.   juridische mededeling die geldt voor de websites van het Parlement, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald;

 2.   privacybeleid, waarin informatie wordt verschaft over de rechten van personen wier persoonsgegevens worden verwerkt, en over de manier waarop persoonsgegevens in verband met het platform samen.eu worden verwerkt;

 3.   gedragscode, waarin de beginselen zijn vastgelegd die gelden voor het gebruik van het platform samen.eu.

Voor gebruikers en organisaties die bijdragen leveren aan het platform gelden bijzondere voorwaarden (zie punt 7).

Het Parlement kan deze voorwaarden of bovengenoemde beleidsinstrumenten wijzigen om rekening te houden met wijzigingen in de functionaliteiten van de dienst of om juridische en veiligheidsredenen. Het Parlement stelt de gebruikers in kennis van elke substantiële wijziging van deze voorwaarden of bovengenoemde beleidsinstrumenten.

5. Opschorting en beëindiging

Het Parlement behoudt zich het recht voor om gebruikers die in strijd handelen met deze voorwaarden of bovengenoemde beleidsinstrumenten waaraan zij onderworpen zijn, de toegang tot de dienst te ontnemen.

Het Parlement behoudt zich het recht voor de toegang tot samen.eu-accounts van geregistreerde gebruikers, gebruikers die bijdragen leveren, geregistreerde organisaties of organisaties die bijdragen leveren op te schorten of te beëindigen als het van oordeel is dat daarvoor redenen zijn en met name als er sprake is van herhaalde schending van een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden en de beleidsmaatregelen, en aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van deze gebruikers.

Als het Parlement voornemens is om de toegang tot samen.eu-accounts van geregistreerde gebruikers, gebruikers die bijdragen leveren, geregistreerde organisaties of organisaties die bijdragen leveren op te schorten of te beëindigen, stelt het die gebruikers of organisaties formeel in kennis van dit voornemen, met vermelding van de redenen hiervoor, en nodigt het ze uit om binnen 15 kalenderdagen opmerkingen in te dienen of corrigerende maatregelen te nemen.

Als het Parlement, na onderzoek van de opmerkingen die zijn ingediend of de corrigerende maatregelen die zijn genomen door de geregistreerde gebruikers, gebruikers die bijdragen leveren, geregistreerde organisaties of organisaties die bijdragen leveren, besluit om de opschortings- of beëindigingsprocedure stop te zetten, stelt het deze gebruikers of organisaties daarvan formeel in kennis.

Als geen opmerkingen zijn ingediend of als het Parlement, ondanks opmerkingen die zijn ingediend of corrigerende maatregelen die zijn genomen door de geregistreerde gebruikers, gebruikers die bijdragen leveren, geregistreerde organisaties of organisaties die bijdragen leveren, besluit om de opschortings- of beëindigingsprocedure voort te zetten, stelt het Parlement deze gebruikers of organisaties daarvan formeel in kennis binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het antwoord van die gebruikers of organisaties, met vermelding van de redenen voor de opschorting of beëindiging, de datum waarop deze van kracht wordt en, in geval van opschorting, de duur.

Geregistreerde gebruikers, gebruikers die bijdragen leveren, geregistreerde organisaties en organisaties die bijdragen leveren, hebben het recht hun gebruikersaccounts te allen tijde op te heffen en hun gebruik van de dienst te beëindigen. De beëindiging van de dienst stelt gebruikers echter niet vrij van aansprakelijkheid die voortvloeit uit eerdere gebruikmaking van de dienst en schendingen van deze voorwaarden.

6. Algemene gebruiksvoorwaarden voor alle gebruikers

6.1. Gebruik van de dienst

Met inachtneming van deze voorwaarden wordt aan gebruikers een niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet voor sublicentie in aanmerking komende en herroepbare licentie verstrekt voor het gebruik van de software die in het kader van de dienst wordt geleverd. Met deze licentie kunnen alle gebruikers de dienst uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Inhoud die op samen.eu wordt gepubliceerd, kan in overeenstemming met deze voorwaarden worden gebruikt (zie punt 6.6.).

6.2. Het gebruik van het logo van het Europees Parlement

Het logo van het Parlement mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden voor het gebruik van het logo van het Europees Parlement, met name om deelname van gebruikers aan samen.eu te stimuleren.

6.3. Beperkingen op het gebruik

Niets in deze voorwaarden geeft gebruikers van de dienst het recht om:

 • eigendom op te eisen van intellectuele-eigendomsrechten op de dienst of op inhoud die op het platform gepubliceerd is;

 • delen van de dienst of inhoud te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, in licentie te geven of te wijzigen, tenzij dit is toegestaan op grond van deze voorwaarden of is toegestaan op grond van het toepasselijke recht;

 • beveiligingsvoorzieningen van de dienst te omzeilen of buiten werking te stellen, zich op frauduleuze wijze te mengen in de werking van de dienst of de werking van de dienst op enige andere wijze te verstoren;  

 • zich toegang tot de dienst te verschaffen met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals bots enz.; 

 • persoonsgegevens van andere gebruikers van de dienst te verzamelen of te gebruiken, tenzij de betrokkenen dit toestaan;

 • via de dienst spam te verspreiden;

 • via de dienst commerciële of politieke inhoud te verspreiden;

 • via de dienst producten of diensten te verkopen.

6.4. Inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten

Het Parlement eerbiedigt de intellectuele-eigendomsrechten van derden en verwacht van alle gebruikers dat zij, als zij binnen de online-community samen.eu actief zijn, hetzelfde doen. Het Parlement behoudt zich het recht voor om inhoud die een inbreuk vormt op intellectuele-eigendomsrechten van derden te verwijderen, en accounts van gebruikers van samen.eu die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, op te schorten/te beëindigen.

Houders van rechten die te goeder trouw van mening zijn dat inhoud die beschikbaar wordt gesteld op het platform samen.eu een inbreuk vormt op hun auteursrechten of rechten op merken, kunnen dit melden bij de beheerders van de dienst via copyright@together.eu.

6.5. Disclaimer

Het Parlement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de dienst. Het Parlement stelt alles in het werk om ongemakken veroorzaakt door technische fouten te beperken. Het kan voorkomen dat de bestanden of formats waarin de gegevens of informatie op samen.eu zijn aangemaakt of gestructureerd fouten bevatten. Het Parlement kan niet garanderen dat de dienst in een dergelijk geval niet wordt onderbroken of anderszins nadelig wordt beïnvloed. Het Parlement wijst alle verantwoordelijkheid voor gebrekkige doorgifte van gegevens als gevolg van netwerkproblemen of incompatibiliteit met de webbrowser van gebruikers af.

Het Parlement kan niet garanderen dat de informatie die afkomstig is van externe bronnen en de inhoud die door gebruikers op samen.eu beschikbaar wordt gesteld, betrouwbaar en actueel zijn. De op het platform samen.eu vermelde informatie en activiteiten kunnen verwijzingen bevatten naar externe sites of applicaties waarover het Parlement geen controle heeft en waarvoor het dan ook iedere verantwoordelijkheid afwijst.

Als gebruikers van samen.eu ervoor kiezen op een link te klikken die leidt naar een externe website die niet tot het domein europa.eu behoort, verlaten zij het officiële domein van het Parlement en zijn zij onderworpen aan het cookie-, privacy- en juridisch beleid van de externe website.

De naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten en toegangsvoorwaarden van externe websites waarnaar op samen.eu verwezen wordt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Parlement, maar is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de externe website.

Deze disclaimer doet niets af aan de aansprakelijkheid van het Parlement uit hoofde van artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

6.6. Gebruik van inhoud

Onder inhoud wordt verstaan: door het Parlement, gebruikers die bijdragen leveren of organisaties die bijdragen leveren op samen.eu beschikbaar gestelde tekst, gegevens (niet-persoonsgebonden) en multimedia-inhoud, zoals teksten, tekeningen, grafische voorstellingen, iconen, beelden, foto’s of audio- en videomateriaal.

6.6.1.  Inhoud verstrekt door het Parlement

Door het Parlement verstrekte inhoud is de exclusieve eigendom van de EU. Gebruikers verbinden zich ertoe de intellectuele-eigendomsrechten van de EU te eerbiedigen, onverminderd de rechten en uitzonderingen waarin voorzien is in het toepasselijke recht.

Hergebruik (reproductie of gebruik) van tekstgegevens en multimedia-inhoud die eigendom zijn van de EU (te herkennen aan de vermeldingen “© Europese Unie, [jaartal(len)] – bron: Europees Parlement” of “© Europese Unie, [jaartal(len)] – EP”) of van derden (© Externe bron, [jaartal(len)]) en waarvoor de EU de gebruiksrechten heeft, is in beginsel toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verdere verspreiding, al dan niet voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de volledige inhoud wordt weergegeven en de bron wordt vermeld. Voor het hergebruik van bepaalde gegevens kunnen soms echter andere voorwaarden gelden. In dat geval gaat de inhoud vergezeld van een vermelding van de desbetreffende voorwaarden.

Bij gedeeltelijke reproductie van gegevens of multimedia-inhoud van dit platform moet ook de URL-link worden vermeld van de volledige inhoud of de webpagina waarvan deze zijn/is overgenomen.

Gebruikers verplichten zich ertoe informatie over de auteur of de bron niet te verwijderen of te wijzigen en de technische voorzieningen ter beveiliging van documenten en multimedia-inhoud, zoals print- of downloadbeperkingen en zichtbare en onzichtbare markeringen, niet te omzeilen. Inbreuken hierop kunnen aanleiding vormen tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Vertalingen van teksten of documenten in andere talen dan de officiële talen die gehanteerd worden op samen.eu zijn toegestaan, op voorwaarde dat wordt voorzien in een bronvermelding en disclaimer, beide in de desbetreffende taal vertaald, op een duidelijk zichtbare plaats:

“Vertaling van de oorspronkelijke [brontaal]talige versie gepubliceerd door de Europese Unie op samen.eu [URL-adres]: © Europese Unie, [jaartal(len)] - bron: Europees Parlement”; of “© Europese Unie, [jaartal(len)] EP”, [naam van de houder van het intellectuele-eigendomsrecht op de vertaling] draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de vertaling in het [doeltaal]”.

6.6.2.  Inhoud verstrekt door gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren

Gebruikers mogen inhoud die bij samen.eu is ingediend door gebruikers die bijdragen leveren of organisaties die bijdragen leveren, uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze voorwaarden omschreven functionaliteiten en toepassingen. Een dergelijk hergebruik is alleen toegestaan met het oog op communicatie en het stimuleren van betrokkenheid bij de EU in het kader van de doelstellingen van samen.eu, en mits de bron van de inhoud (d.w.z. samen.eu) wordt vermeld en ook de eigenaar of eigenaren van de inhoud op passende wijze worden vermeld.

Gebruikers mogen inhoud die voor publicatie op samen.eu is ingediend door gebruikers die bijdragen leveren of organisaties die bijdragen leveren, niet gebruiken voor commerciële doeleinden of voor doeleinden die overeenkomstig deze voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn toegestaan (zie ook punt 7.6).

7. Bijzondere gebruiksvoorwaarden voor gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren

7.1. Indiening van inhoud door gebruikers die bijdragen leveren

Gebruikers die bijdragen leveren, kunnen uitsluitend inhoud bij samen.eu indienen als zij zich bij het platform samen.eu hebben aangemeld en een gebruikersaccount hebben aangemaakt, onder vermelding van hun voornaam, achternaam en e-mailadres, in overeenstemming met deze voorwaarden en het privacybeleid

7.2. Indiening van inhoud door organisaties die bijdragen leveren

Organisaties die bijdragen leveren, kunnen uitsluitend inhoud bij samen.eu indienen als hun vertegenwoordigers zich bij het platform samen.eu hebben aangemeld en een gebruikersaccount hebben aangemaakt, onder vermelding van hun voornaam, achternaam, e-mailadres, de naam van de organisatie en hun functie binnen die organisatie, in overeenstemming met deze voorwaarden en het privacybeleid.

Het publieke profiel en de campagnes van organisaties die bijdragen leveren, moeten in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld.

7.3. Eigendom van inhoud

Gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren, zijn verantwoordelijk voor en behouden alle intellectuele-eigendomsrechten op alle inhoud die door hen wordt ingediend.

7.4. Beoordeling van inhoud en gedragscode

Gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren, waarborgen dat zij de gedragscode naleven en dat zij via de dienst geen inhoud verspreiden die in strijd is met deze voorwaarden en/of de gedragscode.

De informatie die door gebruikers die bijdragen leveren of organisaties die bijdragen leveren, is ingediend met het oog op publicatie op samen.eu, wordt door het Parlement beoordeeld. Het Parlement behoudt zich het recht voor om inhoud die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden of de gedragscode te verwijderen of niet te publiceren, en wijst in dit verband elke aansprakelijkheid jegens degene die de bijdrage heeft geleverd af.

Beoordeling van inhoud door het Parlement doet niets af aan de aansprakelijkheid van gebruikers die bijdragen leveren of organisaties die bijdragen leveren; zij blijven volledig verantwoordelijk voor hun inhoud en blijven aansprakelijk als het gaat om schadevorderingen of andere vorderingen in verband met onrechtmatig gebruik van de dienst, waaronder inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten van derden.

7.5. Licentieverlening aan de EU

Door inhoud in te dienen via of voor publicatie op samen.eu verlenen gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren de EU, vertegenwoordigd door het Parlement, een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, kosteloze, niet-commerciële, voor sublicentie in aanmerking komende licentie voor het gebruik van die inhoud, met inbegrip van het recht om die inhoud te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of te vertalen, afgeleide werken te vervaardigen, of de inhoud te tonen of aan het publiek beschikbaar te stellen via welke media dan ook, met het oog op de exploitatie of het promoten of verbeteren van het platform samen.eu of het onder de aandacht brengen van de werkzaamheden van het Parlement, onder de voorwaarde dat de bron en de eigenaar van de inhoud worden vermeld.

Inhoud kan worden verspreid op de websites, via de sociale media, tijdens voorlichtings- of participatie-evenementen en via alle andere communicatiekanalen van het Parlement.

De licentie wordt verleend voor de volledige duur van de auteursrechten en, in voorkomend geval, de naburige rechten. Indien inhoud wordt verwijderd, wordt de licentie beëindigd voor toekomstig gebruik, doch niet voor gebruik dat reeds werd toegestaan vóór verwijdering van de inhoud.

7.6. Licentie voor gebruikers

Gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren, verlenen gebruikers van samen.eu tevens een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, kosteloze, niet-commerciële en niet voor sublicentie in aanmerking komende licentie om via de dienst toegang te krijgen tot hun inhoud of deze inhoud te gebruiken, en het recht om die inhoud te reproduceren, te wijzigen of te vertalen, afgeleide werken te vervaardigen, de inhoud te verspreiden, te tonen en aan het publiek beschikbaar te stellen via welke media dan ook, met gebruikmaking van de functionaliteiten van de dienst en uitsluitend met het oog op communicatie en het stimuleren van betrokkenheid bij de EU in het kader van de doelstellingen van samen.eu, en mits de bron van de inhoud (d.w.z. samen.eu) wordt vermeld en ook de desbetreffende eigenaar of eigenaren van de inhoud op passende wijze worden vermeld.

De licentie wordt verleend voor de volledige duur van de auteursrechten en, in voorkomend geval, de naburige rechten. Indien inhoud wordt verwijderd, wordt de licentie beëindigd voor toekomstig gebruik, doch niet voor gebruik dat reeds werd toegestaan vóór verwijdering van de inhoud.

7.7. Garanties

Gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren, garanderen hierbij het volgende:

 • dat zij de auteur en/of rechthebbende van de geüploade inhoud zijn en/of alle nodige licenties en toestemming hebben verkregen van derden die rechten over deze inhoud hebben;

 • dat zij gerechtigd zijn het Parlement en andere gebruikers een licentie te verlenen om de inhoud overeenkomstig deze voorwaarden te gebruiken;

 • dat geen enkele derde partij rechten heeft over de geüploade inhoud die de uit deze voorwaarden voortvloeiende rechten van het Parlement of andere gebruikers op enigerlei wijze kunnen beperken;

 • dat de ingediende inhoud niet in strijd is met wetgeving of rechten van derden, zoals auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, octrooien, beeldrechten van afgebeeld personen of privacyrechten.

7.8. Aansprakelijkheid

Gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren, zijn volledig verantwoordelijk voor hun inhoud. Het is hun uitdrukkelijk verboden om lasterlijke verklaringen af te leggen en inbreuk te maken op of toestemming te verlenen voor inbreuken op de wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, gegevensbescherming en privacy of enig ander wettelijk recht.

Het Parlement aanvaardt in gevallen waarin dat wel gebeurt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, en in geval van een schadevordering of andere vordering ligt de aansprakelijkheid bij de voor de inbreuk makende bijdrage verantwoordelijke gebruiker of organisatie.

Gebruikers die bijdragen leveren en organisaties die bijdragen leveren, zijn aansprakelijk voor verlies of schade geleden door het Parlement of derden als gevolg van hun onrechtmatig handelen tijdens het gebruik van de dienst.

Gebruikers en organisaties die bijdragen leveren, stemmen ermee in het Parlement schadeloos te stellen voor en te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, rechtszaken of procedures die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden, met inbegrip van schendingen van de auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten van derden.

7.9. Persoonsgegevens in verband met een bijdrage

Als de inhoud beschikbaar wordt gesteld aan alle burgers die het platform gebruiken, worden de persoonsgegevens bewaard zolang de publicatie van de betreffende bijdrage op het platform samen.eu door de verwerkingsverantwoordelijke relevant wordt geacht. Gebruikers en organisaties die bijdragen leveren, kunnen ook verzoeken om verwijdering van hun eigen bijdragen.

Op het platform of enige andere website worden geen specifieke persoonsgegevens weergegeven, behalve:

 • de voornaam van degene die de bijdrage geleverd heeft (of de volledige naam indien degene die de bijdrage geleverd heeft dat wenst);

 • een foto van degene die de bijdrage geleverd heeft;

 • een foto met daarop eventueel een identificeerbare persoon;

 • andere contextuele details die degene die de bijdrage heeft geleverd in de betreffende inhoud geeft.

Zie voor informatie over persoonsgegevens in verband met het samen.eu-account de pagina privacybeleid .